1. ALGEMEEN, DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

 

1.1 DEFINITIES

MIY: Make It Yours v.o.f.; KvK 69930511, BTW nr: NL858068941B01; Drontermeer 9, 5347 JJ Oss

Item(s) of Fashion item(s): door Verkoper in consignatie aan MIY aangeboden dan wel geleverde items, alsmede alle aanverwante items in de ruimste zin des woords.

Koper: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die een bestelling plaatst in de

Webshop van MIY

Overeenkomst: elke afspraak op grond waarvan MIY Items van een Verkoper inneemt, dan wel aan een Koper levert.

Showroom: een fysieke plek (in het kantoor van MIY, of op een externe (tijdelijke) locatie) waar Item(s)

die in consignatie zijn ook offline te koop worden aangeboden.

Verkoper: iedere rechtspersoon, boutique of natuurlijk persoon met woonplaats in Nederland of België,

en 18 jaar of ouder, die Items in consignatie aanbiedt aan Koper via de Webshop van MIY.

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van MIY, samen met de Algemene Voorwaarden (‘Framework

Agreement for Payment Services’) van MIY haar betaalsysteem partner Mollie B.V (https://www.mollie.com/nl/terms-conditions)

Webshop: de door MIY via de Website geëxploiteerde webshop.

Website: www.make-ityours.com

 

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede op de totstandkoming en

voorbereiding daarvan, al dan niet op afstand gesloten, tussen MIY en iedere Verkoper of Koper die een

Item aan MIY in consignatie levert of via de Webshop afneemt. Verkoper wordt geacht voor het gebruik

van ieder van de verkoop services van MIY (o.a. het online aanvragen van een verzendpakket, het

uploaden van een Item voor consignatie, of het op een andere manier aangaan van een verkoop Overeenkomst)

en Koper door het plaatsen van een bestelling via de Webshop, deze Voorwaarden te accepteren.

 

1.3 De algemene voorwaarden van betaalsysteem partner Mollie BV is integraal onderdeel van deze Voorwaarden en vindt u terug op onze website. ( Zie link Hierboven)

 

1.4 Op van deze Voorwaarden afwijkende bedingen kan door Koper en Verkoper slechts een beroep worden

gedaan indien en in zoverre deze door MIY schriftelijk zijn aanvaard.

 

1.5 Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen

door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of

nietige bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

 

1.6 MIY is bevoegd de uit een Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen

aan een derde zonder voorafgaande toestemming van Koper en Verkoper.

 

1.7 MIY heeft het recht deze Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze aangepaste, nieuwe

Voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst, Koper en Verkoper dienen om deze reden

regelmatig de Website te raadplegen

 

 1. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Alle op de Website door MIY geplaatste aanbiedingen zijn vrijblijvend. Als een aanbod een beperkte

geldigheidsduur heeft of als er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod op

de Website vermeld. Een aanbieding vervalt indien Item(s) waarop de aanbieding betrekking heeft in de

tussentijd niet meer beschikbaar is.

 

2.2 De Website bevat een zo volledig en nauwkeurig als mogelijke omschrijving van de aangeboden Items.

MIY kan niet aan de inhoud van haar aanbiedingen worden gehouden als de Koper redelijkerwijs kan

begrijpen dat de aanbiedingen, of onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

MIY is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke kennelijke vergissing of

verschrijving.

 

2.3 De Overeenkomst tussen MIY en Verkoper komt niet eerder tot stand dan op het moment dat de Item(s) door MIY zijn ontvangen en deze ontvangst uitdrukkelijk per email aan Verkoper is bevestigd.

De Overeenkomst tussen MIY en Koper komt niet eerder tot stand dan op het moment dat MIY de bestelling van de Item(s) via de Webshop uitdrukkelijk per email aan Koper heeft bevestigd.

 

 1. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT VERKOPERS

3.1 Iedere potentiële Verkoper met geschikte Item(s) kan via de Website het gratis Verzendpakket aanvragen,

of offline een afspraak maken om Item(s) te komen inleveren. Het MIY kwaliteitsteam controleert

vervolgens (telefonisch, per mail of fysiek) of de Item(s) in aanmerking komen voor verkoop.

 

Bij online acceptatie:

Het Verzendpakket wordt, voorzien van een voorgefrankeerde adressticker en

een formulier dat na ontvangst door Verkoper ingevuld dient te worden, door MIY aan de potentiële

Verkoper toegestuurd. Het voorgefrankeerde Verzendpakket met Item(s) en het ingevulde formulier

met daarop de naam, het rekeningnummer en email adres van Verkoper, dient ingeleverd te worden

bij een door MIY aan te wijzen logistieke dienstverlener, die zorg draagt voor verzending aan MIY.

 

Bij offline acceptatie:

Verkoper levert haar Item(s) fysiek in bij MIY, vergezeld met een ingevuld

formulier met daarop de naam, het rekeningnummer en email adres van Verkoper.

 

3.2 Door Item(s) via MIY te koop aan te bieden garandeert de Verkoper dat:

(a) hij/zij de rechtmatige eigenaar van de Item(s) is;

(b) hij/zij volledig bevoegd is om de Item(s) te verkopen;

(c) de Item(s) legaal verkocht mogen worden via MIY;

(d) de Item(s) niet gestolen of namaak/nep zijn;

(e) de Item(s) overeenkomen met de door de Verkoper gedane beschrijving ervan en gedane

mededelingen tijdens het intake proces (fysiek of online);

(f) de Item(s) conform de MIY kwaliteitsrichtlijnen te verzenden of aan te leveren (zie artikel 3.3 van

deze Voorwaarden);

(g) de Item(s) schoon en netjes worden aangeleverd;

(h) de Item(s) geen gaten, verkleuringen of waarneembare sporen van slijtage bevatten.

 

3.3 Het team van MIY heeft de discretionaire bevoegdheid om te bepalen of de ingestuurde Items in

aanmerking komen om in de Webshop te worden opgenomen en zal de Verkoper hiervan per email op de

hoogte stellen. MIY hanteert hierbij (onder andere) de volgende kwaliteitsrichtlijnen:

(a) MIY accepteert alleen Items van de allerhoogste kwaliteit;

(b) MIY accepteert alleen Items die in haar assortiment passen;

(c) MIY neemt uitsluitend high end designer merken aan, zoals bijvoorbeeld Chloé, Prada en Gucci. Kijk

op de Website voor de complete lijst met merken die geaccepteerd worden;

(d) Artikelen waarvan MIY vermoedt dat ze mogelijk nep of namaak zijn accepteert MIY niet;

 

3.4 Indien het team van MIY de binnengekregen items(s) als niet schoon of verkoopbaar beoordeelt, heeft

MIY te allen tijde het recht om betreffende item(s) retour te sturen op kosten van de Verkoper. MIY

stuurt de Verkoper daartoe een elektronische betaallink van €7,95. Wanneer de betaling door de

Verkoper is voldaan zal MIY de item(s) terugsturen.

 

3.5 Verkoper bepaalt de prijs waarvoor ieder Item in de Webshop wordt opgenomen. MIY hanteert een commissie van 20%. Deze wordt op de prijs van de verkoper gezet en voor deze verkoopprijs wordt het item aangeboden in de webshop. Indien MIY denkt dat het item te duur wordt aangeboden zal zij ten alle tijden in overleg treden met de verkoper.

 

3.6 De ontvangen Items worden door MIY zo spoedig mogelijk klaargemaakt voor de verkoop (labelen,

fotograferen etc.) en in de Webshop geplaatst.

 

3.7 De consignatietermijn is zes maanden vanaf de dag waarop de Verkoper een bevestigingsmail van MIY

ontvangt dat de Items geaccepteerd zijn. Het tussentijds terugvragen van Items door de Verkoper kan

onder geen beding. Eenmaal in de Webshop geplaatst zal deze in totaal minimaal dertig dagen worden

aangeboden (tenzij het Item eerder verkocht is).

 

3.8 MIY is geheel vrij in de vaststelling en uitvoering van haar marketing- en verkoopbeleid, waaronder de

wijze waarop zij item(s) van Verkoper aan het publiek via internet te koop aanbiedt.

 

3.9 MIY is geheel vrij om Item(s) van Verkoper tijdens de consignatieperiode ook offline te koop aan te bieden.

Bijvoorbeeld via de Showroom of tijdens andere offline evenementen (bijv. pop-up Store).

 

3.10 MIY zal zich maximaal inspannen om een geschikte Koper te vinden voor de te koop aangeboden Item(s)

en is vrij om hierin derden te betrekken.

 

3.11 MIY bepaalt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.7 van deze Voorwaarden, wanneer een Item

uit de Webshop wordt gehaald en of het Item bewaard wordt om later opnieuw te worden geplaatst in de

Webshop. Indien MIY bepaalt dat een Item niet meer verkocht kan worden, dan maakt zij dit aan

Verkoper kenbaar. De onverkochte Items worden geretourneerd aan Verkoper en MIY zal hiervoor €7,95 verzend- en handelingskosten in rekening brengen.

 

3.12 Van ieder Item dat via MIY  is verkocht, ontvangt Verkoper 80% van de verkoopprijs zoals vermeld op de website en aanvaard door Koper van MIY.

Dit bedrag wordt binnen 21 dagen overgemaakt aan de Verkoper, nadat Koper het Item (goed) heeft

ontvangen, en de herroepingstermijn is verstreken, op het door de Verkoper opgegeven IBAN-nummer.

MIY is gerechtigd tot het resterende percentage van de verkoopopbrengst van een Item (“commissie”).

MIY neemt over deze marge de BTW voor haar rekening.

 

3.13 Betalingsverkeer verloopt via MIY haar partner Mollie BV. Mollie BV vereist voor iedere uitbetaling een

geldig IBAN-nummer en een identificatie van de rekeninghouder. Lees de Voorwaarden die gelden voor

alle gebruikers van Mollie BV op onze website.

 1. a) MIY houdt automatisch de afgesproken commissie in op elke uitbetaling;
 2. b) Totdat de vereiste bankgegevens (IBAN en Identificatie) van de Verkoper bekend zijn, zullen

mogelijk uitstaande betalingen veilig voor de Verkoper bewaard worden;

 

3.14 In het geval dat een Item verkocht is aan een Koper, zal MIY de Verkoper per email hiervan in

kennisstellen. MIY zal vervolgens zorgdragen dat het Item snel en in goede orde aan Koper wordt

geleverd.

 

3.15 In het geval dat een Item geretourneerd wordt door een Koper, zal MIY de Verkoper binnen 14 dagen

nadat Koper het Item heeft ontvangen per email hiervan in kennisstellen en het Item zo snel mogelijk

weer te koop aanbieden op haar Website.

 

3.16 De Overeenkomst tussen MIY en een Verkoper eindigt door verloop van de consignatieperiode, te meten

aan de dag waarop de Verkoper een bevestigingsmail van MIY ontvangt dat de consignatieperiode is

verstreken en de (overgebleven) Items retour zullen worden gezonden. Mits de Items gedurende deze

periode niet door MIY aan een derde zijn verkocht of zoveel eerder als MIY de Overeenkomst door

schriftelijke mededeling (waaronder mede wordt begrepen een emailbericht) aan Verkoper opzegt.

 

3.17 De Overeenkomst tussen MIY en een Koper eindigt wanneer Koper de koopprijs van de betreffende

Item(s) heeft voldaan en de herroepingstermijn als bedoeld in artikel 4.4 van deze Voorwaarden is

verstreken.

 

3.18 Geen door Verkoper in consignatie gegeven Item(s) is door MIY tegen brand en/of waterschade verzekerd.

Deze Item(s) bevinden zich derhalve op eigen risico van Verkoper bij MIY dan wel bij een door haar

aangestelde derden (opslag/verzendhuis).

 

3.19 Als Verkoper een klacht heeft over de service dan wel de plaatsing van de Item(s) in de Webshop dan

dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk (binnen 7 dagen) per email (support@make-ityours.com) aan MIY te

melden. MIY zal zich inspannen om deze klacht naar tevredenheid van Verkoper op te lossen.

 

 1. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE KOOP VAN ITEMS

4.1 Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde afbeeldingen van de Item(s), dient Koper

rekening te houden met het feit dat de kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de

aangeboden Item(s) worden wanneer van toepassing de maten vermeld zoals op het label bij de Item(s)

vermeld. Bij twijfel over een Item kan een (potentiële) Koper contact opnemen met MIY voor meer informatie of foto’s.

 

4.2 De op de Website van MIY aangeboden Item(s) verkeren in goede staat, zijn van hoge kwaliteit en worden

zo duidelijk en waarheidsgetrouw als praktisch afgebeeld en/of beschreven. Inherent aan al dan niet

gebruikte vintage items is dat deze gebruikssporen kunnen vertonen.

 

4.3 Op het moment van ter beschikkingstelling, dient Koper de Item(s) direct te onderzoeken. In het geval van

een foutieve zending, of indien een Item opvallend beschadigd is of significant afwijkt van de (visuele

en/of tekstuele) beschrijving in de Webshop, dient Koper dit binnen 48 uur na ontvangst per email

kenbaar te maken via support@make-ityours.com onder vermelding van het ordernummer en de titel/merk

van het betreffende Item. In dit onverhoopte geval zal MIY zich inspannen deze situatie naar

tevredenheid van Koper op te lossen.

 

4.4 Volgens de wet "koop op afstand" heeft de Koper een bedenktijd van 7 werkdagen waarbinnen de koopovereenkomst

zonder reden van opgaaf mag worden herroepen. Na binnen 24 uur contact te hebben opgenomen met MIY, dient het artikel binnen

4 dagen retour te zijn bij MIY. 

Items die in de Showroom of tijdens pop-up activiteiten (offline) worden gekocht kunnen echter niet geretourneerd worden;

wel kan Koper het Item kosteloos doorverkopen (art. 4.6);

 

4.5 Indien Koper zich mag beroepen op het retourrecht volgens art. 4.4, dan geldt het volgende:

(a) Bij aankoop van Item(s) via de Webshop, heeft Koper de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden en derhalve de Item(s) te retourneren gedurende een periode van

7 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de Item(s) door of

namens Koper. Koper dient binnen 24 uur MIY schriftelijk te melden gebruik te willen maken van haar/zijn

recht de Item(s) te retourneren, door een email te sturen aan support@make-ityours.com en het item dient binnen 

4 dagen retour te worden gestuurd;

(b) Tijdens voornoemde bedenktermijn zal Koper zorgvuldig omgaan met de geleverde Item(s), labels,

codering en verpakking. Koper zal de Item(s) slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover

dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij de Item(s) wenst te behouden. Indien Koper van haar

herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij/hij de Item(s) met alle geleverde toebehoren en in de

originele staat en verpakking (incl. label(s)) retourneren, conform de door MIY verstrekte instructies;

(c) De kosten van terugzending zijn voor rekening van Koper ongeacht de wijze van terugzending. MIY

adviseert echter om de te retourneren Item(s) aangetekend te verzenden, want MIY kan niet

aansprakelijk worden gehouden voor verlies of beschadiging van de retourzending;

(d) De te retourneren Item(s) dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 kalenderdagen afgeleverd

te zijn bij MIY;

(e) Het door Koper betaalde aankoopbedrag (exclusief kosten van terugzending) zal MIY zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de geretourneerde Item(s)

terugbetalen.

 

4.6 Indien Koper het Item (in de toekomst) wilt doorverkopen, stuurt Koper een email met dit verzoek aan

support@make-ityours.com. MIY zal het Item vervolgens koppelen aan het online profiel van de Koper (aldus

“nieuwe Verkoper”).

(a) Indien Koper het gekochte Item binnen 24 uur na ontvangst besluit te ‘re-listen’ (omdat het Item

bijvoorbeeld toch tegenvalt), en Koper MIY hiervan binnen deze tijd per email op de hoogte stelt,

dan brengt MIY hiervoor geen kosten in rekening (100% marge voor nieuwe Verkoper).

(b) Indien Koper op een ander moment een Item besluit te re-listen, dan gelden de reguliere

verkoopmarges voor de nieuwe verkoop (80% voor verkoper)

 

 1. LEVERINGSTERMIJNEN, LEVERING EN VERZENDKOSTEN

5.1 Als plaats van levering geldt het bezorgadres dat Koper aan MIY via de Webshop kenbaar heeft gemaakt.

Kopers die Item(s) via de Webshop bestellen, dienen MIY op de hoogte te stellen (per online

profielwijziging) van een adreswijziging. Zolang MIY geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt Koper

geacht woonachtig te zijn op het laatste bij MIY bekende adres.

(a) Is het adres niet (juist) bekend gemaakt bij MIY, dan is MIY niet verantwoordelijk voor het eventueel

verkeerd bezorgde pakket en zullen eventuele extra kosten voor het opnieuw versturen voor

rekening van de betreffende Koper zijn.

 

5.2 De bestelling wordt verzonden via een door MIY aan te wijzen logistieke dienstverlener. De verkoopprijs

van de Items, zoals vermeld op de Webshop, zijn exclusief de hieronder genoemde handelings- en

verzendkosten.

 • NL: € 6,95 via track and trace. (voor items onder de € 400,-)
 • NL: €  14,45 verzekerd versturen (bij items vanaf € 400,-)
 • BE, LU, DE: € 9,95
 • Overige EU-landen: € 15,95
 • Buiten de EU: vooralsnog leveren wij niet aan landen buiten de EU

 

5.3 MIY streeft ernaar om een verkocht Item binnen 48h (mits op werkdagen voor 14.00 uur besteld) bij de Koper te bezorgen, tenzij er een langere leveringstermijn is overeengekomen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in dit proces.

 

5.4 Elke zending is voorzien van een Track & Trace nummer, die Koper per email ontvangt en waarmee hij of

zij via een weblink inzicht heeft in de status van de verzending. Indien een zending na 14 kalenderdagen

nog niet gearriveerd is, dient de Koper dit te melden via support@make-ityours.com. MIY zal zich inspannen

om deze situatie naar tevredenheid van Verkoper en Koper op te lossen.

 

5.5 Als de bezorging met meer dan 14 kalenderdagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Koper heeft in

dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval MIY het door Koper

betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terug zal betalen.

 

5.6 Koper is verplicht de door MIY geleverde Item(s) af te nemen op het moment dat deze aan haar/hem ter

beschikking worden gesteld. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie

of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is MIY gerechtigd de Item(s) op te slaan voor rekening

en risico van Koper.

 

5.7 MIY behoudt zich het recht voor om deelleveringen aan Koper te leveren, zodat een bestelling in twee of

meerdere zendingen kan worden verzonden (bijvoorbeeld in het geval dat Koper meerdere Items heeft gekocht).

 

5.8 Het risico van vermissing of beschadiging van de Item(s) berust bij Verkoper tot het moment van

ontvangst door Koper.

 

 1. PRIJS, BETALING EN INCASSOKOSTEN

6.1 De prijs die door Verkoper/ het team van MIY aan ieder Item wordt toegekend is mede afhankelijk van de

kwaliteit, het merk, de courantheid en de staat waarin een Item zich bevindt.

 

6.2 De in de Webshop vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

(a) Indien Koper meerdere Items van verschillende Verkopers koopt, zal er maar eenmaal

verzendkosten in rekening worden gebracht mits het in 1 pakket verzonden kan worden;

 

6.3 Na plaatsing van een bestelling in de Webshop, bevestigt MIY deze bestelling met vermelding van de

totale verschuldigde kosten inclusief verzendkosten door middel van een email aan Koper.

 

6.4 Betalingsverkeer verloopt via MIY haar partner Mollie BV. Betaling van de bestelde Item(s) kan

geschieden door directe betaling na de bestelling via Ideal, creditcard of een ander door Mollie BV

aangeboden online betaalsysteem. Lees de Voorwaarden die gelden voor alle gebruikers van Mollie BV op onze website.

 

6.5 Bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen.

 

 1. EIGENDOM VAN ITEM(S)

7.1 Alle door MIY in het kader van de Overeenkomst geleverde Item(s) blijven eigendom van Verkoper totdat

de Koper alle verplichtingen uit de met MIY gesloten Overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen,

waaronder in ieder geval begrepen betaling van het verschuldigde bedrag.

 

7.2 De door Verkoper in consignatie aan MIY geleverde Item(s) die door MIY aan Koper is geleverd en die

ingevolge artikel 7.1 van deze Voorwaarden eigendom van Verkoper zijn, mogen niet door Koper

commercieel worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt, noch mogen deze

Item(s) worden verpand of anderszins worden bezwaard. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat

redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.

 

7.3 Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Item(s) en/of rechten daarop

willen vestigen of doen gelden, dient Koper MIY daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 MIY is uitsluitend aansprakelijk voor die schade die voortvloeit uit of verband houdt met een

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder een Overeenkomst of

onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van MIY. Deze

aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal het lagere van de factuurwaarde van de

betreffende bestelling of €1.000,-.

 

8.2 Voor de goede orde: MIY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door

Verkoper of Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

 

8.3 MIY aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door de

logistieke dienstverlener.

 

8.4 MIY is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische

betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen –

maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van

elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door

programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van

computervirussen. MIY draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen

gangbare beveiligingssystemen.

 

 1. OVERMACHT

9.1 MIY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper en/of Verkoper als zij daartoe

verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is

van buiten de macht van MIY gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog

of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van MIY,

tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van MIY, maatregelen van de overheid zoals een

vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. MIY heeft ook het recht

zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst

verhindert, intreedt nadat MIY haar verbintenis had moeten nakomen.

 

9.2 MIY kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst

opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de

Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

 

 1. VRIJWARING

10.1 Iedere Verkoper verleent MIY een vrijwaring voor alle schade, aansprakelijkheid en kosten voor MIY die

voortvloeien uit aanspraken of rechtsvorderingen die tegen MIY zijn ingesteld of waarmee wordt gedreigd,

door welke partij dan ook in verband met:

(a) het gebruik door Verkoper van de Website;

(b) de door Verkoper middels de Website aangeboden Item(s);

(c) tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Verkoper.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht, merkrecht

en modelrecht, op de Website, de Content en al het door MIY aan Koper en Verkoper geleverd

materiaal, inclusief het MIY Verzendpakket, foldermateriaal, brochures e.d., berusten uitsluitend bij MIY,

tenzij anders is aangegeven.

 

 1. PRIVACY EN COOKIEBELEID, NIEUWSBRIEF

12.1 MIY zal de Website en de diensten die zij via de Website aanbiedt, aanbieden en de

gegevens van Verkopers en Kopers verwerken in overeenstemming met het privacy- & cookiebeleid van

MIY. Het privacy- en cookiebeleid is integraal van toepassing op, en maakt onderdeel uit van deze

Voorwaarden. Verkoper en Koper verklaren kennis te hebben genomen van dit privacy- en cookiebeleid

en daarmee akkoord te gaan.

 

12.2 De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, waaronder niet zijn begrepen

werknemers of aandeelhouders van MIY, of aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor

de uitvoering van de Overeenkomst (bijvoorbeeld aan de logistiek dienstverlener die de Item(s) aflevert).

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1 Op deze Voorwaarden, alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van/met MIY is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 28 .november 2017